Geen jongere tussen wal en schip…

Jongvolwassen overleg 

Ongeveer 15 procent van alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar bevindt zich in kwetsbare positie door problemen op één of meer leefgebieden. Het kan gaan om schulden, geen goede plek om te wonen, een complexe thuissituatie, vluchteling zijn, verslaving, geen werk, school- uitval of een achterstand in de ontwikkeling.

Vaak hebben deze jongeren te maken met een combinatie van problemen waarbij ze – veelal vanuit de Jeugdwet - ondersteuning krijgen. Als deze jongeren 18 jaar worden, verandert er veel voor hen. Ze krijgen te maken met regelingen en instanties die gericht zijn op volwassenen en die een zekere mate van zelfredzaamheid verwachten.

Oldebroek wil een gemeente zijn waar men omziet naar elkaar en dat vraagt extra aandacht voor de jongeren en jongvolwassenen in de overgang van 18- naar 18+.

Vanuit een projectgroep, bestaande uit leden van het Sociaal Team en het CJG, zijn er bijeenkomsten geweest in Molen de Hoop. Netwerkpartners zoals zorgaanbieders, verwijzers, leerplicht, jongeren en ouders waren aanwezig om knelpunten én oplossingen aan te dragen voor een goede overgang van jeugd- naar volwassenzorg. Daaruit is het initiatief ontstaan voor het jongvolwassenen-overleg (JOVO-overleg).

Werkwijze JOVO-overleg

In december 2018 zijn we vanuit het Sociaal Team en het CJG van de gemeente Oldebroek gestart met het JOVO-overleg. Vanuit beide teams zijn twee mensen vertegenwoordigd in het overleg. Dit zijn de contactpersonen voor kwesties rondom jongeren tussen de 16 en 27 jaar.

Elke eerste maandag van maand is er van 15.00 tot 16.30 uur een overleg om deze kwesties/casuïstiek te bespreken. We bieden ook gelegenheid aan derden om vanuit meerdere disciplines mee te denken bij het maken van een plan voor en met een jongere.
Daarnaast agenderen we knelpunten rondom de overgang van 18- naar 18+ op organisatieniveau.
Het maandelijks JOVO-overleg bestaat uit een casusonderdeel en een organisatieonderdeel.

Manier van werken bij het casusonderdeel:

  • De inbrenger van een casus kan een medewerker van het Sociaal Team of het CJG zijn, maar iemand van buitenaf. De inbrenger zorgt voor een heldere omschrijving van de kwestie.
  • We spreken mét in plaats van over de betreffende inwoner bij het maken van een plan; de cliënt en eventueel het netwerk is (zo mogelijk) aanwezig bij het overleg.
  • We nodigden andere disciplines uit als het nodig is, zoals iemand van Werk en Inkomen of iemand van het Regionaal Meld- en coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters (RMC)
  • Er zijn goede privacy-afspraken om goede samenwerking te realiseren. Er is toestemming van de cliënt nodig om informatie te delen.

Manier van werken bij het organisatieonderdeel:

  • Het delen van informatie over wet- en regelgeving wordt afgestemd. Als dat aan de hand van een casus is, gebeurt dit anoniem.
  • We stemmen af voor hoeveel cliënten de overgang van 18- naar 18+ speelt, en wat er nodig is om dit goed te organiseren.
  • We agenderen thema’s die spelen rond het onderwerp 18-/18+.
  • Als de casus daarom vraagt kunnen we naast het maandelijkse JOVO-overleg ook op een ander moment samenkomen.

Bereikbaarheid

De contactpersonen van het JOVO-overleg zijn ook telefonisch bereikbaar voor vragen betreffende deze leeftijdscategorie, waarbij niet per se een groter overleg nodig is.

Contactpersonen:
Dirk-Jan Norder        (Jeugd- en Gezinswerker CJG)  06 13 96 76 77
Suzan de Weerd        (Jeugd- en Gezinswerker CJG)  06 13 96 77 17
Henriëtte Blok     (Sociaal werker Sociaal Team) 0525 63 83 33
Else Wolthaar            (Casusregisseur Sociaal Team)  06 15 34 57 63

Emailadres: jovo@oldebroek.nl

Jongvolwassen overleg Oldebroek